معرفی

مشخصات فردی

شبنم رضویان

نام - نام خانوادگی : شبنم   رضویان

پست الکترونیکی : sh_razavyan@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : گروه ریاضی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-11-1

شبنم رضویان
شبنم رضویان

محل خدمت :
    گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^